Bioplynová stanica

Bioplynová stanica je zariadenie, v ktorom sa biologickou fermentáciou skvášajú poľnohospodárske produkty. Kukuričná a trávna siláž je uskladnená v silážnych žľaboch a jedenkrát denne sa ňou napĺňa dávkovací zásobník. Ten v pravidelných intervaloch dávkuje siláž do fermentora, kde sa pôsobením baktérií generuje bioplyn. Ten sa zachytáva v plynových zásobníkoch, odkiaľ je dopravovaný do čistiaceho zariadenia. Po očistení je plyn vedený do kogeneračnej jednotky, kde sa jeho spaľovaním vyrába elektrická energia a teplo.