Novinky

Likvidácia odpadov

23.11.2013 08:09
Kuchynský odpad zo ZSS je zaradený do 3. kategórie a podľa čl. 14 písm. k)  nariadenia sa spracuje nasledovne: tlakovou sterilizáciou, kompostovaním alebo transformáciou na bioplyn alebo spracovateľskými metódami uvedenými v čl.15 ods. 1, prvý pododsek písm. b) nariadenia EP a Rady č....