Tvorba BRO

 

Podľa vyhlášky č. 283/2001 Z.z. O vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, § 23, ods. (5): Biologicky rozložiteľné odpady sú odpady, ktoré sú schopné rozložiť sa anaeróbnym alebo aeróbnym spôsobom, ako sú napríklad odpady potravín, odpady z papiera a lepenky, odpady zo záhrad, parkov a pod.

Podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. O Katalógu odpadov sa potom jedná o tieto skupiny odpadov z komunálnej sféry:

  • 20 01 01 Papier a lepenka
  • 20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
  • 20 01 11 Textílie
  • 20 01 25 Jedlé tuky a oleje
  • 20 01 26 Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
  • 20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37
  • 20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov
  • 20 02 03 Iné biologicky rozložiteľné odpady
  • 20 03 02 Odpad z trhovísk

Charakteristika jednotlivých druhov BRKO:

 

Oblasť pôvodu  
údržba verejnej zelene Pokosená tráva, vypletá burina, zhrabané suché lístie, orezané konáre, vyrúbané stromy
Záhrady obyvateľov Pokosená tráva, vypletá burina, zhrabané suché lístie, orezané konáre
Príprava jedál a stravovanie Kuchynské odpady surové (rastlinného pôvodu, tepelne neupravované) kuchynské odpady zmiešané (tepelne upravované, živočíšne)
Domácnosti Kuchynské odpady surové (rastlinného pôvodu, tepelne neupravené), kuchynské odpady zmiešané (tepelne upravené, živočíšne)
Tržnice Zvyšky ovocia a zeleniny, tepelne nespracované
Záhrady obyvateľov Vypletá burina, zvyšky zeleniny
Separovaný zber – dotrieďovanie papiera Vyseparovaný papier vhodný na recykláciu (už recyklovaný alebo drobné kusy)