Aktuálny stav

21.11.2013 21:16

Spôsob súčasného nakladania s BRO

  • Čiastočne je zabezpečené nakladanie s BRO z údržby verejnej zelene, ktoré sú oddelene zhromažďované a hneď z miesta vzniku prepravované do vyčleneného areálu skládky v lokalite.
  • Čiastočne sú niektoré zložky BRO odovzdávané na ďalšie využitie do domácností. V prípade výrubu stromov sa drevná hmota poskytuje sociálne slabším skupinám ako palivo.
  • Kvalitnú pokosenú trávu z okrajových mestských častí niekedy obyvatelia použijú ako krmivo pre domáce zvieratá. Tento spôsob využívania BRO je však aplikovateľný len na veľmi kvalitnú biohmotu z ručného kosenia ( nie z kosenia kosačkami a krovinorezmi) a nie je tak možné ho rozšíriť na celú produkciu BRO. Okrem toho záujem obyvateľov o biohmotu ako krmivo pre hospodárske zvieratá klesá, pretože klesá počet domácností, ktoré tieto zvieratá chovajú . Množstvá takto využité sa však nesledujú, vôbec sa neevidujú ako odpady.
  • Zber BRO z cintorínov: Odpady vznikajúce pri správe a údržbe cintorínov neboli v minulosti osobitne sledované a evidované. Podstatnú časť týchto odpadov tvorili odpady vyvážané ako ZKO vo VKK, pretože obce, ale aj mesto majú pri cintorínoch umiestnené tieto kontajnery a obyvatelia ich bežne využívajú na odstraňovanie odpadov z hrobov, ale aj na umiestňovanie iných veľko objemových odpadov. Separovaný zber BRO z cintorínov sa nezabezpečoval.
  • Časť BRO vznikajúcich pri jarných a jesenných prácach v záhradkách a poli, obyvatelia a podnikatelia spaľujú voľne na otvorených ohniskách,čo je zakázané.
  • Ostatné BRO typu kuchynský odpad : zber BRO typu kuchynský odpad ani od obyvateľov ani od podnikateľov prevádzkujúcich reštaurácie a podobné zariadenia, sa separovane nevykonával. Tieto odpady boli spravidla súčasťou ZKO. V niektorých reštauráciách sa časť týchto odpadov odovzdávala domácnostiam na skŕmenie domácimi zvieratami, ale bez evidencie množstva a údajov o odberateľoch, ako ja bez príslušného povolenia príslušného orgánu. Niektoré reštaurácie zabezpečili zneškodnenie týchto odpadov aj vo forme jemného zomletia spláchnutím do kanalizácie,čo je však v rozpore so zákonom o odpadoch.

Zhodnocovanie BRO vznikajúcich v komunálnej sfére v okolitom regióne je zabezpečené iba čiastočne. Niektoré obce v regióne majú vytvorené obecné kompostoviská na BRO z údržby verejnej zelene a cintorínov.